• Slide_1
  • Slide_2
  • Slide_3

Wyznaczenie miejsca wiercenia metodą geofizyczną.

Zlecenie rozpoczynamy od określenia gdzie, na jakiej głębokości i o jakiej spodziewanej wydajności występują warstwy wodonośne. Metodą najbardziej dokładną i potwierdzoną jest tomografia elektrooporowa. Polega ona na pomiarze rezystancji gruntu czterema elektrodami wbitymi w ziemie ustawionymi w jednej linii. Dwie elektrody A i B podłączone są do źródła prądowego, z którego wypływa prąd o znanym natężeniu, a dwie pozostałe M i N do woltomierza mierzącego spadek potencjału wywołany płynącym prądem. l1

Po wykonaniu pomiaru w jednym miejscu cały układ jest przesuwany w nowe miejsce wzdłuż wyznaczonej prostej (profilu). Obecnie zamiast przesuwać elektrody wbija ich się wiele dziesiątek, setek lub nawet tysięcy w zależności od wielkości badanego terenu, wymaganej rozdzielczości i głębokości penetracji. Urządzenie samo wybiera które aktualnie elektrody mają być elektrodami prądowymi, a które pomiarowymi. Mierzy się wszystkie możliwe kombinacje rozstawów. Sprzęt może być jedno lub wielokanałowy tzn. jednocześnie można dokonywać pomiaru wielu napięć. Zwykle wykorzystywane układy elektrod to:

a) Schlumbergera gdy AB/2 » MN/2

b) Wennera gdy AB/2 = 3xMN/2

 l2 Istnieje wiele innych układów elektrod które stosuje się w zależności od wymogów pomiarowych.

Na podstawie wyników pomiaru zostaje stworzona mapa rezystywności (oporności właściwej) gruntu gdzie poszczególnym wartością oporności przypisuje się kolor. Zasięg pomiaru w głąb ziemi zależy od odległości między skrajnymi elektrodami. Skały nasiąknięte wodą wykazują mniejszą oporność niż skały suche lub na odwrót. Dzięki temu z dużym prawdopodobieństwem wnioskuje się gdzie i na jakiej głębokości występują skały zbiornikowe zawierające wodę, a gdzie warstwy nieprzepuszczalne, zwykle iły. Z pewnym przybliżeniem można również wyrokować o wydajności przyszłej studni. Po opracowaniu wyników badania, ponieważ wiadomo na jaką głębokość wiercić oraz z którym miejscu, inwestor od razu będzie zorientowany w kosztach przyszłej inwestycji. Zwłaszcza na Podkarpaciu i województwach ościennych gdzie zmienność warstw jest bardzo duża badania takie są wręcz niezbędne aby nie wiercić pustych (suchych) otworów. Poniżej prezentujemy kilka przykładów przekrojów gruntu z rzeczywistych badań wykonanych w terenie. We wszystkich przedstawionych widokach kolorem niebieskim zaznaczono warstwy niskooporowe, w tych przypadkach nieprzepuszczalne (iły, gliny, łupki). Kolorem czerwonym lub brązowym określono warstwy wysokooporowe, w tych przypadkach najbardziej perspektywiczne z punktu lokalizacji studni.

 

 

 

 

Pomiary w terenie

 

Sprzęt pomiarowy


Przykłady stworzonych profili