• Slide_1
  • Slide_2
  • Slide_3

STUDNIA GŁĘBINOWA.
Informacje dla inwestorów indywidualnych.


1.    Najpierw należy zacząć od stwierdzenia czy na działce jest woda. Najbardziej dokładną i potwierdzoną metodą są badania elektrooporowe. W metodzie tej mierzy się rezystancjegruntu czterema elektrodami wbitymi w ziemie ustawionymi w jednej linii. Dwie elektrody podłączone są do źródła prądowego, a dwie pozostałe do woltomierza mierzącego spadek napięcia wywołany płynącym prądem. Elektrody rozmieszone są w równych odległościach od siebie(metoda Wernera). Zasięg pomiaru w głąb ziemi zależy od odległości między skrajnymi elektrodami. Skały nasiąknięte wodą wykazują mniejszą oporność niż skały suche lub na odwrót. Przyrządy współczesne posiadają całe linie elektrod wbijanych w ziemię, a urządzeniepomiarowe samo wybiera która z elektrod ma być elektrodą prądową, a która pomiarową. W wyniku tego pomiaru,po obróbce komputerowej,powstaje mapaoporności dzięki której z dużym prawdopodobieństwem wnioskuje się gdzie i na jakiej głębokości występują skały zbiornikowe zawierające wodę, a gdzie warstwy nieprzepuszczalne, zwykle iły.


Jako przykład zamieszczono:
a)    sprawozdanie, przekrój i mapkę z badań elektrooporowych, gdzie po odwierceniu studni wydajność liczono w wielu tysiącach litrów na godzinę
b)    przekrój gdzie niema wody i występują tylko nieprzepuszczalne iły.


2.    Interpretacja badań elektrooporowych zawsze obarczona jest błędem, ale prognozowaniewystępowania warstw wodonośnych jest dokładniejsze niż inne metody wykrywania wody.


3.    Klient może skorzystać z innych mniej (różdżkarz) lub bardziej (mapy hydrogeologiczne) konwencjonalnych metod wyznaczania miejsca wiercenia, ale wtedy trafność wskazanie jest problematyczna. Mamy dużo przykładów pomyłek.


4.    Od strony prawnej trzeba spełnić pewne niewielkie wymogi. Wiercenie studni dla celów zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych wyłączone jest spod działania prawa górniczego. Z kolei prawo wodne zezwala na pobór do 5m3 wody na dobę, co jest wielkością w zupełności wystarczającą, bez zezwoleń wodno-prawnych. Jedynie prawo budowlane wymaga, aby studnia była oddalona licząc od jej osi :

a)    5m od granicy działki
b)    7,5m od osi rowu przydrożnego
c)    15m od budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenianieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń
d)    30m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niejścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód
e)    70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającegokanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego

Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnejna granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w podpunkcie b) do e).

Teren w promieniu co najmniej 1 m odwprowadzonej w grunt rurypowinien być pokryty nawierzchnia utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.


5.    W połowie 2015 roku, gdy zmieniło się prawo budowlane i obecnie obudowa studni nie podlega zgłoszeniu. Poprzednio takiego zgłoszenia trzeba było dokonać.


6.    W materiałach dodatkowych opisano sposoby wykończenia studni. Obecnie zdecydowana większość klientów wybiera wykończenie bez obudowy. Teoretycznie nie trzeba zatem tego zgłaszać do urzędu jednak lepiej to zrobić dla pewności, że nie narusza się przepisów.


7.    Wiercenie  studni przeprowadzamy metodą z wykorzystaniem płuczki wiertniczej (na mokro) lub metodą obrotowo-udarową z wykorzystaniem sprężonego powietrza. O wyborze metody decydujemy na podstawie warunków geologicznych.  Obie metody maja swoje wady i zalety.  Metoda obrotowo –udarowa dedykowana jest do gruntów twardych i zwięzłych. Metoda płuczkowa  pozwala lepiej kontrolować  i stabilizować sam otwór.


8.    Po wykonaniu studni przeprowadza się pompowanie oczyszczające i odkażanie. Wodę ze studni należy zbadać pod kątem przydatności do spożycia. Wykonuje się badania fizykochemiczne określające skład mineralogiczny wody i badania bakteriologiczne. Nie wykonuje się ich od razu, ale około jednego miesiąca po oddaniu do użytkowania. Próbki wody do badan fizykochemicznych można przesłać pocztą lub kurierem do laboratorium zajmującym się taką usługą. Studnie głębinowe są mniej narażone na występowanie bakterii niż studnie kopane, jednaki i one nie są od nich wolne. Próbkę wody do badań bakteriologicznych trzeba dostarczyć do laboratorium w ten sam dzień w odpowiednio wysterylizowanym pojemniku. Badanie najlepiej zlecić pobliskiemu Sanepid-owi.Jeżeli klient zdecyduje się na badania bakteriologiczne to zalecamy stwierdzenie obecności bakterii grupy coli, E.coli, paciorkowców kałowych lub ogólnej ilości drobnoustrojów.


9.    Wykonujemy podłączenia studni do budynków oraz  instalacje wodne, dobieramy i dostarczamy pompy głębinowe, dostarczamy i montujemy stacje uzdatniania wody itp. Pompy głębinowe dobierane są dopiero po odwierceniu studni, w zależności od jej wydajności, głębokości lustra wody i innych. Dla potrzeb domów jednorodzinnych poziom cenowy pomp głębinowych jest bardzo różny. Naszym klientom polecamy pompy wielostopniowe, wykonane ze stali nierdzewnejdobrane z odpowiednimzapasem mocy i ciśnienia. W wodach kwaśnych stosuje się pompy ze stali nierdzewnej o zwiększonej odporności na korozje.