• Slide_1
  • Slide_2
  • Slide_3

Kolejność robót

1.  Spotkanie z inwestorem celem ustalenia zakresu robót i wstępnej lokalizacji studni.

2.  Określenie miejsca wykonania studni na podstawie archiwalnych danych geologicznych lub metod elektrooporowych pomiaru rezystancji gruntu.

3.  Wykonanie projektu robót geologicznych, wykonanie operatu wodno-prawnego gdy jest to wymagane - patrz Aspekty Prawne.

4.  Po zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłoszenie do wójta i organu adm. geologicznej zamiaru przystąpienia do prac co najmniej 14 dni przed ich wykonaniem. Uwaga: jeżeli punkt 3 jest zbędny to nie zachodziła potrzeba zawiadamiania wyżej wymienionych organów.

5.  Wykonanie otworu wiertniczego do warstwy wodonośnej, nawiercenie jej pod zabudowę filtrai rury podfiltrowej.

6.  Zabudowa kolumny rur studziennych PCV wraz z filtrem. Przy wierconej średnicy 216mm zapuszczane są rury 160mm. Rury stanowią kolumnę eksploatacyjną do której zostanie wprowadzona pompa głębinowa.

7. Wykonanie filtra żwirowego pomiędzy ściana otworu a rurą PCV żwirem o odpowiedniej granulacji. Jego podstawowym zadaniem jest filtrowanie wody dopływającej do studni z drobnych ziaren piasku.

8.  Wykonanie uszczelnienia warstw przypowierzchniowych. Ma na celu odizolowanie wód gruntowych, gorszej jakości od warstwy z której będziemy czerpać wodę. Izolacja taka sięga typowo od 3 m do10 m od powierzchni gruntu. Dokładną głębokość izolacji ustala się na podstawie obserwacji podczas wiercenia.

9.  Następnym procesem jest oczyszczenie studni z pozostałości płuczki i zwiercin oraz maksymalizacja przypływu wody. W pierwszym etapie pompujemy wodę studzienną do momentu gdy jest ona czysta i wolna od piasku. Następnie, celem poprawy warunków przypływu wody i dalszego oczyszczenia studnie stosujemy  tzw. tłokowanie lub napowietrzanie.

10.  Określenie wydajności. Polega na próbnym pompowaniu w czasie z pomiarem zwierciadła wody.

11.  Pobór wody do analizy. Wykonanie badań fizykochemicznych (gratis) i na życzenie klienta bakteriologicznych.

12.  Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej – gdy jest to wymagane prawnie.